Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AJKA VÁROS STRATÉGIÁJA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA MEGELŐZÉSÉRE

2010 - 2018

 

1. Bevezetés

 

A hosszas előkészítő munkát követően 2000 végén fogadta el az Országgyűlés az első Nemzeti Stratégiát, amely alapvetően új szemlélettel, konkrét feladatokkal, szervezeti változások meghatározásával hosszú évekre meghatározza a teendőket. A Stratégia négy fő területet sorol fel, amelyek azonos fontosságúak, egyidejűleg valósítandók meg a kábítószer probléma csökkentése érdekében.

– A társadalom váljon érzékennyé a drogprobléma iránt, a helyi közösségek növeljék problémamegoldó készségüket.

– Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képesek legyenek a drogok visszautasítására.

– Segíteni kell a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogokkal küzdő egyéneket és családokat.

– Csökkenteni kell a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét.

Látható, hogy azonos súllyal kezeli az anyag a prevenció, a gyógyítás, a kínálatcsökkentés és a társadalmi szintű érzékenység felkeltését és a közösségek aktivitásának növelését a drogprobléma visszaszorítása érdekében. Ez utóbbi cél megvalósítása érdekében alakult meg a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság – a legfelsőbb, miniszteri szintű bizottság, annak operatív szervezete a Kábítószerügyi Helyettes Államtitkárság, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, mint szakmai háttérszervezet, és a lokális Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok, mint a helyi intézmények és társadalmi szervezetek erőforrásait egyesítő Fórumok.

E szervezetek megalakulását a helyi önkormányzatok döntő többségében fontosnak tartják és támogatják. A csekély számú szkeptikus vélemény szerint vannak sokkal fontosabb, társadalmi szinten jelentkező gondok, mint például az alkoholizmus, amely sok család életét teszi tönkre, sok gyerekkorú és fiatal életesélyeit rontja. A megalakuló KEF-ek, működésük első időszakában kizárólag az illegális szerhasználat elterjedtségével, a drogscénával kell, hogy foglalkozzanak. Ez a jelenség az, amiről nincsenek információik, vagy ha vannak is, azok szűk körben ismertek.

Nincs semmilyen kommunikáció a drogokkal, droghasználókkal kapcsolatba kerülők között, ezért mindenek előtt a párbeszéd lehetőségét kell megteremteni az eredményes beavatkozás érdekében. Előbb-utóbb azonban elkerülhetetlen az, hogy más egészségkárosító jelenséggel is foglalkozzanak a Fórumok, hiszen éppen azok az intézmények, szervezetek, személyek alkotják a KEF-eket, amelyek rálátással, hatással bírnak más egészségkárosító magatartás-formák okozta problémákra is. Legérzékelhetőbben a prevenciós munkát folytatók esetében igazolható ez, hiszen a droghasználat megelőzését szolgáló prevenciós tevékenység abban az esetben a legeredményesebb, ha nemcsak az illegális szerek, hanem a legális szerek és más káros viselkedésformák megelőzését is szolgálja, tehát nem drogmegelőzési program, hanem úgynevezett egészségfejlesztési program.

 

Az említett Nemzeti Stratégia lejárt, s az újabb programot 2009 decemberében fogadta el a Parlament (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról). A szakmai és civil szervezetek támogatták a stratégia elfogadását, szerintük korszerű, megelőző és gyógyító szemléletű. Az alacsonyküszöbű szolgáltatások kiépítését rendkívül fontosnak tartják, hiszen ezzel nyílik lehetőség a kapcsolatfelvételre, vagyis nő az esély a szerhasználók kezelésbe juttatására.

 

2. Ajka Város Stratégiája a kábítószer-probléma megelőzésére

2005–2010. – értékelés

A 2005-ben megalakult ajkai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiemelt feladata volt a helyi kábítószerügyi stratégia megalkotása (Ajka Város Stratégiája a kábítószer-probléma megelőzésére). A dokumentum 2005-től 2010-ig határozott meg rövid-, közép- és hosszú távú feladatokat a közösségi együttműködés, a prevenció, a kezelés-ellátás, gyógyítás-rehabilitáció és a bűnözés, kínálatcsökkentés pillérek mentén, a Nemzeti Stratégia irányelveinek megfelelően.

A 2010-ig terjedő időszakban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működése biztosított volt. A Fórumot működtető Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az eredményes működés hátterét pályázatok benyújtásával, megvalósításával tette lehetővé. A Fórum munkájában részt vevő szervezetek, intézmények:

• Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat

• Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Családsegítés

• ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

• Városi Rendőrkapitányság

• Városi Polgárőrség

• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Gyermekek Háza

• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Sportszervezés

• Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása és Ifjúsági Klub

• Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

• Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

• Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium

• Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

• Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

• Ajkai Szó

 

Az új stratégia megalkotása előtt azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy a 2005-től 2010-ig terjedő időszak munkáját a kitűzött célok mentén értékeljük.

 

Közösségi együttműködés

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a különböző szakmai szervezetek együttműködése sikeres volt, melyet a szakmai képzéseken történő közös részvétel, valamint a két alkalommal megszervezett és megrendezett szervezetfejlesztési tréning is elősegített. A helyi média támogatásával a lakosság rendszeres és korrekt tájékoztatást kapott. Megindult és folyamatos a párbeszéd a megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal.

A Fórum működése biztosított volt elsősorban pályázati finanszírozással, valamint a helyi önkormányzat támogatásával. Tevékenységünkről évente beszámoltunk a Képviselő-testületnek. A pályázatokat a Fórum munkájában részt vevő szervezetek együttműködésével nyújtottuk be és valósítottuk meg.

 

Prevenció

Az elmúlt évek tevékenységei során láthatóvá vált, hogy helyi szinten ezen pillér mentén tehetünk a legtöbbet. A prevenció különböző színterein valósultak meg a programok (család, iskola, szabadidő, média, gyermekvédelmi intézményrendszer, kockázati csoportok, veszélyeztető állapotok). A különböző egészségfejlesztő, drogprevenciót tartalmazó programok, rendezvények, a kortárs-csoport, a szülőcsoport, osztályfőnöki órákon tartott tájékoztatók, a drogellenes („Drog-Stop”) vetélkedő célja minden esetben az volt, hogy váljon vonzóvá az egészséges és drogmentes életstílus.

 

Kezelés-ellátás, gyógyítás-rehabilitáció

Az egészségügyi és szociális ellátás közötti együttműködés erősödött, azonban az egészségügyi ellátórendszer bővítésére nem volt mód. A Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül addiktológiai konzultációt biztosítottunk.

 

Bűnözés, kínálatcsökkentés

A közbiztonság javítása érdekében a városban megalakult a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, melynek munkájában, illetve az általuk szervezett programokon rendszeresen részt veszünk. A rendvédelmi, egészségügyi és gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműködés megvalósult és erősödött.

 

A fentiekből is látható, hogy a kitűzött célok megvalósítása részben teljesült. Elsősorban a közösségi együttműködés és a prevenció területén értünk el jelentősebb eredményeket. Tapasztalataink, valamint a szakmapolitikai változások is arra sarkallnak bennünket, hogy az új helyi stratégia elkészítésénél ezekre a területekre helyezzük át a hangsúlyt.

 

3. Az ajkai általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata - Nyomtatásban a dokumentum része, de a honlapon külön bejegyzésként tekinthető meg terjedelmi okok miatt

 

4. Nemzeti Drogstratégia 2010–2018

 

„Biztonságosabb társadalom – megtartó közösség”

 

A drogstratégia célja: a drogfogyasztás megelőzése, illetve csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése és a kábítószerek okozta egyéni és közösségi kockázatok csökkentése. A kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállítása elsősorban a kábítószer-probléma kezelésében részt vevő szervezetek és intézmények együttműködésével valósítható meg, valódi eredmény azonban csak társadalmi és közösségi összefogással, a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni előítéletek oldásával érhető el.

 

A Stratégia hangsúlyt fektet a korábbi drogstratégia értékelése során szerzett tapasztalatokra, valamint a hazai és nemzetközi tudományos tapasztalatokra. Realizálható célkitűzéseket és a végrehajtás folyamatos értékelését biztosító indikátorokat tartalmaz.

A Nemzeti Drogstratégiát az emberi méltóság, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartása és védelme, az egészséghez és az egészséget támogató környezethez való jog biztosítása, az egyenlőség, a szabadság és a szolidaritás eszményeinek elismerése vezérli.

 

A Nemzeti Drogstratégia fő funkciója az, hogy:

• az alapértékek, célok, fejlesztési irányok megfogalmazásával egységes, egyetértésen alapuló és reális szemléleti keretet alakítson ki a kábítószer-probléma csökkentésére;

• határozza meg a probléma kezelésének intézményi és szabályozási kereteit;

• hangolja össze a végrehajtásban szerepet játszó intézmények, hatóságok, szervezetek tevékenységét, valamint keresse és ajánlja fel az együttműködés lehetséges formáit a civil szervezetekkel és a helyi közösségekkel;

• biztosítsa az állam és polgárainak biztonságát a tényeken alapuló leghatékonyabb beavatkozási politikák iránt való elköteleződéssel, és azok következetes megvalósításával; valamint

• teremtse meg a közös megközelítésekből fakadó beavatkozások legnagyobb hatékonyságát a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések keretében.

 

A Nemzeti Drogstratégia fő célja egy olyan magabiztos, szolidáris és produktív társadalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik kiegyensúlyozott megközelítésben kezelni a kábítószer-probléma hatásait, a lehető legtöbb egészségnyereséget elérve ezzel az egyének és a társadalom számára. Célja a társadalom egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése, a drogfogyasztás mértékének, illetve a legális és illegális droghasználat ártalmainak, valamint kockázatainak és kárainak csökkentése célzott, rendszerszerű, tényeken alapuló és közösségi alapú beavatkozások, valamint nemzetközi együttműködések segítségével.

 

Az alábbi részcélok megvalósítása járulhat hozzá a drogok használatának és kínálatának csökkentéséhez, az illegális szerek okozta károk és kockázatok minimalizálásához:

 

• a kockázatok csökkentése,

• a lehetőségek fejlesztése.

 

Az alapelvek a kábítószer-probléma kezelésében közreműködő valamennyi szereplő által elfogadott értékek, amelyek konszenzust teremtve vezérmotívumai a tervezésnek és a végrehajtásnak.

• Emberi jogok, emberi méltóság, egyenlő ellátás elve

• Az egészséghez, az egészséget támogató környezethez való jog elve

• A tények elsőbbsége

• Partnerség, közös cselekvés

• Átfogó megközelítés

• Elszámoltathatóság

 

A Nemzeti Drogstratégia szerkezete adja meg a program belső logikáját, az elemek összhangját.

 

A Nemzeti Drogstratégia szerkezeti elemei a következők:

 

• Pillérek – A pillérek a beavatkozások területeit jelentik programok, ejlesztések, ellátások formájában.

 

1. Megelőzés, közösségi beavatkozás;

Pillérfőcél: A droghasználat megelőzése egy proaktív, többirányú, közösségi alapon szerveződő, több szektor együttműködését igénylő, kulturálisan érzékeny tevékenység, melynek célja az egyének, a családok és a helyi közösségek alkalmassá tétele az életesemények nyomán keletkező kihívásokkal való megküzdésben. A prevenciós folyamat tehát olyan körülmények létrejöttét támogatja, melyek eredményeképpen az érintettek testi, lelki, fizikai jólléte fokozódik, számukra egy biztonságos, egészséges életvitel gyakorlása válik lehetővé.

 

2. Kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés;

Pillérfőcél: A kezelés-ellátás-ártalomcsökkentés hármas meghatározottságában elsősorban a problémás szerhasználat visszaszorítását, a kezelésbevétel elősegítését, ott és ahol lehetséges, a tartós absztinencia elérését, a szerhasználattal összefüggő egyéni és közösségi ártalmak csökkentését, és a tartósan nehézségekkel küzdők és családjaik, hozzátartozóik szakszerű és az emberi méltóságot szem előtt tartó gondozását kell biztosítani.

 

3. Kínálatcsökkentés.

Pillérfőcél: Csökkenteni kell a drogok hozzáférhetőségét, valamint a drogok használatából és kereskedelméből fakadó egyéni és közösségi ártalmakat és kockázatokat. Az alapvető emberi jogok  tiszteletben tartásával biztosítani szükséges a társadalom közösségeinek legnagyobb fokú biztonságát a kábítószerek illegális előállítása, kereskedelme és a prekurzorok, kábítószerek és pszichotróp anyagok eltérítése elleni hatékonyabb fellépés segítségével. Emellett a droghasználattal kapcsolatos bűnelkövetés csökkentése érdekében mennyiségileg és minőségileg is fejleszteni kell a megelőzési programokat a közreműködő szervezetek számának, és egymás közötti együttműködésének növelésével, a megvalósítás társadalmasításával a közösségi politikák keretében. E cél megvalósítása érdekében a bűnüldözés területén a kábítószerrel való visszaélés bűncselekményi körének kínálati oldali elkövetéseire kell összpontosítani.

 

• Horizontális, átívelő eszközök és szempontok

1. Együttműködés, közösség;

Eszközfőcél: Megteremteni az együttműködés lehetőségeit és igényét a drogfogyasztással összefüggő problémák kezelésének tudatosításával, a lehetőségekre és összefogásokra vonatkozó készségek és elköteleződések támogatásával. A beavatkozások tervezésében meg kell szerezni az önkormányzati, a civil, a szakmai, az egyházi és sportszervezetek egymást erősítő támogatását, és együtt kell működni a közvetlenül érintettek (droghasználók, hozzátartozók, lakóhelyi érdekvédelem) szervezeteivel a legjobb hatékonyságú és minőségű ellátások tervezése érdekében.

 

2. Koordináció, nemzetközi együttműködés;

Eszközfőcél: A drogprobléma mind globális és földrajzi határokon, mind szakmai-tudományos szempontból átívelő jellegéből következően a drogpolitikának kiemelt hangsúlyt kell fektetnie az együttműködések kérdésére a szektorok közötti összehangolás és a nemzetközi együttműködés szempontjából.

 

3. Monitorozás, kutatás, értékelés.

Hatékony beavatkozások tervezéséhez és végrehajtásához pontos ismeretekkel kell rendelkeznünk a folyamatosan változó kábítószer-probléma mintázódásáról, társadalmi és egyéni meghatározó tényezőiről. A kutatási és értékelési tapasztalatokat széles körben és közérthető formában kell hozzáférhetővé tenni. Ez a feltétele annak, hogy a politikai és szakmapolitikai döntések helyes problémaelemzés alapján szülessenek.

 

• Prioritások

1. Vulnerabilitás, kockázatértékelés és -kezelés;

2. Szeveritás (esetsúlyosság);

3. Fenntarthatóság és hatékonyság.

 

A Nemzeti Drogstratégia önmagában, mint dokumentum kevés eredményre hivatott, ha nem támogatják más eszközök az abban megfogalmazott elveket és célokat. A modern stratégiák valójában nem is kizárólag dokumentumok, hanem olyan folyamatok, melyek eredményeként a dokumentumok mellett jogeszközök, költségvetési tervezések, utasítások, rendelkezések jelennek meg összehangolt és egymást erősítő formában, melyeket szabályozott értékelési folyamatok egészítenek ki.

 

A Nemzeti Drogstratégiában kitűzött célok megvalósításához elengedhetetlen a végrehajtásban közreműködő valamennyi intézmény, szervezet fejlesztése, a kiegyensúlyozott finanszírozás feltételeinek biztosítása.

 

5. Ajka Város Stratégiája a kábítószer-probléma

megelőzésére 2010–2018

 

5.1 Célkitűzések, alapelvek

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2005 óta működik a városban. A közös munkába igyekeztünk eddig is minden olyan szervezetet bevonni, akik érintettek a probléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatokban. Célunk, hogy ez az együttműködés folyamatos és hatékony legyen. Fontos a tevékenységünkre nézve, hogy további szervezeteket is bevonjunk a közös munkába, szélesítve ezzel a társadalmi összefogást településünkön.

Tevékenységünk elengedhetetlen része a jövőben is, hogy a lakosságot folyamatosan és hitelesen tájékoztassuk a témában, a helyi társadalom váljon érzékennyé az ügy érdekében, és váljon bevonhatóvá a hatékony kezelésbe.

 

Célunk továbbá, hogy a prevenciós tevékenység a színtereken lévő célcsoportok szükségleteire adjon adekvát választ, ennek szükségességét a felmérésünk eredményei is alátámasztják.

 

5.2 Pillérek

 

5.2.1 Megelőzés, közösségi beavatkozás pillér

A pillérek a beavatkozás területeit jelentik programok, fejlesztések, ellátások formájában. Munkánkban a legnagyobb hangsúlyt a megelőzés, közösségi beavatkozás pillér mentén adódó feladatokra kell helyeznünk.

 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk az egészséges életvezetés elősegítését, melynek a drogmentesség is szerves része. Hangsúlyozzuk a testi, lelki, szociális dimenziókat valamint a társadalmi károk megelőzését. Amennyiben a szerhasználat aktuálisan nem akadályozható meg, akkor annak minél későbbi életkorra történő késleltetése válhat reális célkitűzéssé. A veszélyeztetett populáció számára olyan készségfejlesztésre, illetve olyan információ nyújtására van szükség, melynek eredményeképpen mérséklődnek az egyéni és közösségi károk.

 

A felmérés tapasztalataiból az elkészült tanulmány is kiemeli, hogy jelentős igény fogalmazódik meg az életvezetési, párkapcsolati kérdések problémáinak kezelésében. Feltűnő és általános tapasztalatként megállapítható, hogy a két korcsoport (vélt) ismeretei között nem jelentős a különbség, pedig nehezen valószínűsíthető az, hogy a 14 éves serdülők ismeretei azonosak a 16 évesekével. Kevesen köteleződnek el az egészséges életmód iránt, magas a toleranciájuk a dohányzással és az alkoholfogyasztással kapcsolatban.

 

Az ismeretek szintjével való elégedettség illetve elégedetlenség mértéke feltűnik a szexualitás témakörében. Ez az a téma, ahol magas érdeklődés magas ismeretszinttel párosul – meggyőződésünk, hogy alaptalanul. Az NDI - OEFI közös vizsgálat az iskolai szexedukációról igazolja azt, hogy a szükséges ismeretekkel messze nem rendelkeznek egyik korcsoportban sem a diákok, a szex leggyakrabban csak az aktust jelenti számukra, a szexuális úton terjedő betegségekről és a családtervezésről igen alacsony az ismereteik szintje, ezért az iskolai prevenció tematikájában feltétlen helyet kell kapnia e témának.

 

Prevenciós tevékenységünk meghatározó elemei az információátadás, készségek fejlesztése, a szerfogyasztás elfogadottságának csökkentése és ezek által a kockázati viselkedés befolyásolása, valamint a szükségletekre reflektáló szolgáltatásokba való továbbirányítás.

 

Tevékenységünk tervezése a család, iskola (nevelési, oktatási intézmény), szabadidő-eltöltés helyszínei, Internet és más médiumok, és a speciális szükségletű csoportok színtereken válik szükségessé univerzális, célzott és javallott megelőző tevékenység formájában.

 

5.2.1.1 Család

• Reális, szakszerű és közérthető információk eljuttatása a lakossághoz a kábítószer-probléma sajátosságaival, veszélyeivel és a problémakezelés lehetőségeivel összefüggésben.

• Olyan programok kidolgozása, megvalósítása, melyek alkalmasak a szülői készségek megerősítésére, különös tekintettel a szerfogyasztásra.

• Az önsegítés és a hatékony problémakezelés módszereinek alkalmazásával, ezen módszerek (szülői, hozzátartozói klubok, önsegítő csoportok) hozzáférhetővé tételével a bajban lévő, drogproblémával küzdő, illetve egyéb okból veszélyeztetett serdülők és fiatalok, valamint családjaik számára nyújtunk segítséget.

 

5.2.1.2 Iskola (nevelési, oktatási intézmények)

• A nevelési, oktatási intézmények számára a konfliktuskezelő képességet, az egyéni megküzdő képesség fejlődését kedvezően befolyásoló programok biztosítása.

• A fiatalok életvezetési nehézségeire reagálni képes programok alkalmazása.

• Intézményenként legalább egy pedagógus foglalkozzon egészségfejlesztéssel, aki járatos a módszerek tekintetében, s képes több évfolyamon és osztályban ilyen Szellemű munkát végezni.

• Kortárs-segítők képzése, folyamatos szakmai támogatással a további működésük biztosítása.

• Segédlet, módszertan (szóróanyagok, információs anyagok) biztosítása a szülők bevonására a droghasználat megelőzése és a drogproblémák kezelése érdekében.

• Szakemberek továbbképzésének biztosítása (szervezetfejlesztési tréning, szakmai napok, NDI rendezvényei, továbbképzései).

• Egyeztetett szakmai munka, közös esetkezelés, szolgáltatások és iskolák közötti kooperáció.

 

5.2.1.3 Szabadidő-eltöltés színterei

• Közösségi tevékenységek (sporttal kapcsolatos programok) kidolgozása és megvalósítása, alternatívák kínálása az egészségkárosító magatartásformákkal szemben.

• Fiatalok által látogatott színtereken könnyen hozzáférhető információs kiadványok kihelyezése.

• Együttműködésre irányuló kapcsolatok kialakítása.

• Biztonságos szórakozás feltételeinek megteremtése a szórakozóhelyeken, valamint a megvalósulás ellenőrzése, figyelemmel kísérése.

 

5.2.1.4 Internet és más médiumok

• A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum honlapjának működtetése, folyamatos frissítése

(www.ajkaikef.eoldal.hu). A honlapon információk nyújtása a szakmai közönség, valamint a lakosság részére a programokról, aktualitásokról, szakmai anyagok és információk közzététele a szerhasználattal kapcsolatban.

• A városban működő televízióval és a helyi lap munkatársaival rendszeres kapcsolattartás.

• A programokról tudósítás a médiumokban, a lakosság tájékoztatása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről.

• Kerekasztal-beszélgetés a városi televízióban a megelőzés, a kezelés-ellátás, valamint a kínálatcsökkentés területein dolgozó helyi szakemberek bevonásával.

 

5.2.2 Kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés pillér

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum fontos feladata, hogy aktuális ismeretei legyenek a településen,valamint a megyében elérhető intézményekről. Ezen intézményekkel folyamatos kapcsolattartás és információ-áramlás szükséges.

• Az egészségügyi és szociális ellátórendszerben dolgozó szakemberek érzékennyé tétele a drogprobléma irányába, az addiktológiai ellátórendszerrel való együttműködés, a korai kezelésbevétel segítése és a stigmatizáció csökkentése érdekében.

• Az egészségügyi és a szociális ellátások elérhetőségének és hatékonyságának növelése.

• A szakemberek továbbképzéseken, szakmai programokon történő együttes részvétele a szakmai kapcsolatok erősítése érdekében.

• Az alacsonyküszöbű ellátások ismertségének és elérhetőségének növelése.

 

5.2.3 Kínálatcsökkentés pillér

• Együttműködés növelés az egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint az önkormányzatok képviselőivel, civil szervezetekkel, egyházakkal a helyi közösségek biztonságára kockázatot jelentő jelenségek kapcsán.

• Biztonságos szórakozás, szabadidő-eltöltés feltételei lehetőségének biztosítása a településen.

• A kínálatcsökkentési szervezetek képviseletének biztosítása a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

 

5.3 Horizontális, átívelő eszközök és szempontok

 

Az eszközök és szempontok egyrészt szemléleti filozófiákat írnak le, másrészt konkrét programelemeket jelenítenek meg.

 

5.3.1 Együttműködés, közösség

Célkitűzések:

• Szakmai együttműködések fejlesztése. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának alapvető feltétele a helyi igazgatási, közösségi és szakmai szervezetek együttműködése.

5.3.2 Koordináció, nemzetközi együttműködés

Célkitűzések:

• Helyi szintű összefogások előmozdítása és koordinációja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum fejlesztése.

 

5.3.3 Monitorozás, értékelés, kutatás

Célkitűzések:

• A hazánkban készült, illetve a nemzetközi kutatások figyelemmel kísérése, eredményeinek megismerése.

• A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinálásával felmérés készítése a helyi prevenciós erőfeszítések hatékonyságának vizsgálata érdekében.

• A helyi Stratégia értékelése 2015-ben, a Nemzeti Drogstratégia félidős értékelését követően, szükség esetén a módosítások elkészítése.

 

6. Veszprém megyében elérhető ellátások a szenvedélybetegségek

kezelése terén

 

• Magyar Imre Kórház Ajka Pszichiátriai Gondozó

• Veszprémi Csolnoky F. Megyei Kórház (alkohológia, drogellátás, addiktológia)

• Hollós István Szocioterápiás Pszichiátriai Kórház Doba

• Városi Kórház Sümeg Pszichiátriai Osztály

• Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém

• Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Noszlop

• Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása és Ifjúsági Klub Ajka

• Magyar Vöröskereszt Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata Ajka

 

7. Ajka Város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma

 

Elnök: dr. Horváth József Ajka Város Alpolgármestere

Társelnök: Kleinhans Terézia igazgató, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

Titkár: Kupi Andrea

 

Tagok: Tarsolyné Szabó Viktória                             Joó Dezső

György Anita                                                 Szaniszló Edit

Cziráky Károlyné                                           Kersner Lászlóné

Gasztonyi Ágota                                            Miszori Ildikó

Kupi Andrea                                               Mészárosné Tóth Borbála

Nagygyőry Ágnes                                           Szekeres Zsuzsanna

Kiss Istvánné                                                 Korcsok Éva

Rába Jánosné                                                 Jákli Péter

Gyuris Mónika                                               Barczánfalvi Zsuzsa

Botkó Katalin                                                Fodor Tiborné

Királyné Molnár Rita                                     Kersner Mártonné

Horváth Rita                                                  Vági Róbert

Helyes Edina

 

A tagok által képviselt intézmények, szervezetek:

• Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat

• Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Családsegítés

• ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

• Városi Rendőrkapitányság

• Városi Polgárőrség

• Ajka Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Iroda

• Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

• Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

• Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola

• Bánki Donát Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

• Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Gyermekek Háza

• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Sportszervezés

• Magyar Imre Kórház

• Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása és Ifjúsági Klub Ajka

• Magyar Vöröskereszt ajkai szervezete

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat ajkai csoportja

• Ajkai Szó